Ruhende Diana

7. Januar 2014

Trinkendes Mädchen

7. Januar 2014

Angelnder Knabe

7. Januar 2014

Kirke

7. Januar 2014

Fliegenfänger

7. Januar 2014

Sitzendes Mädchen

7. Januar 2014

Knabe mit Krebs

7. Januar 2014

Bergführer

7. Januar 2014

Lassowerfer

7. Januar 2014

Ariadne auf dem Panther

7. Januar 2014