img_shava_1

„Anna-Maria“, Höhe 32 cm, Bronze, 2007

img_chavo2

img_chavo1

Portraitköpfe – Modellierarbeiten nach Vorlage